BMO les 1: Deel 1: Houding en gedrag van consumenten t.a.v. dierlijke productie, producten en alternatieven// Deel 2: Berengeur msv KELA

12/06/2019

Detectie van berengeur, stand van zaken

In 2010 werd er in de Declaratie van Brussel (‘European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs’) opgenomen dat de onverdoofde castratie van biggen niet langer gewenst is omwille van (de toenemende bezorgdheid over) het dierenwelzijn. De alternatieven voor onverdoofde castratie zijn (1) castratie met anesthesie/analgesie, (2) immunocastratie en/of (3) de opkweek van intacte beren. Omwille van de praktische en economische haalbaarheid, alsook het feit dat immunocastratie niet overal in Europa wordt toegestaan (bv. Duitsland), neigt men in België naar optie 3, de opkweek van intacte beren. Dit resulteert echter in het (opnieuw) voorkomen van een geheel andere problematiek, nl. het optreden van berengeur in het vlees/vet van intacte beren. Jammergenoeg is berengeur een belangrijk aromadefect, die leidt tot depreciatie van het vlees door de consument. Daarom, indien we de opkweek van intacte beren op grote schaal willen toepassen, is er nood aan strategieën voor de valorisatie van varkensvlees met berengeur en de snelle detectie van berengeur aan de slachtlijn. Tijdens deze voordracht zal de berengeurproblematiek opgefrist worden en de huidige stand van zaken verder toegelicht.

Tijdstip

Datum: 12/06/2019
Uur: Onthaal vanaf 19u45, Les begint om 20u00

Spreker(s)

Dhr. Wim Verbeke ( Hoogleraar agro-voedingsmarketing en consumentengedrag)
Mevr. Lieselot Hemeryck ( werkzaam op faculteit DGK Gent)

Locatie

Jan Yperman Ziekenhuis
Briekestraat 12
Ieper

De wagen kan gratis geparkeerd worden op “Parking Bezoeker” van het ziekenhuis.

De voordracht vindt plaats in het auditorium – volg route 36 vanaf de hoofdingang.


Spreker 1: Dhr. Wim Verbeke ( Hoogleraar agro-voedingsmarketing en consumentengedrag)

Wim Verbeke is hoogleraar agro-voedingsmarketing en consumentengedrag aan de vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent. Hij doceert er vakken met betrekking tot economie (tot voor kort ook aan de Faculteit Diergeneeskunde), marketing, consumentengedrag en voedselbeleid.

Hij vulde zijn studies bio-ingenieur aan met een opleiding in marketing management aan de Vlerick School maar keerde uiteindelijk toch terug naar het wetenschappelijk onderzoek in een academische omgeving. Wim coördineerde de voorbije jaren meerdere studies naar de houding en het gedrag van burgers en consumenten ten aanzien van dierlijke productie, traditionele dierlijke producten evenals alternatieve eiwitbronnen zoals insecten of kweekvlees. Dankzij deze studies is hij sinds 2015 internationaal erkend als Highly Cited Research in Agricultural Sciences. Tot slot en niet onbelangrijk: Wim’s roots liggen in Hollebeke waar hij opgroeide in de plaatselijke beenhouwerij.

Spreker 2: Dr. Lieselot Y. Hemeryck

Dr. Lieselot Y. Hemeryck werd geboren in 1988 en studeerde in 2012 af als dierenarts (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent). Kort daarna werd zij aangesteld als assistent op de vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Zij stond in voor de ondersteuning van het onderwijs van de vakgroep, terwijl ze parallel ook werkte aan een doctoraatsonderzoek. Dit onderzoek focuste zich op de mogelijke schadelijke effecten van de consumptie van rood vlees in relatie tot de ontwikkeling van colonkanker bij de mens. Lieselot behaalde haar doctoraat in 2017 en werd daarna aangesteld als postdoctoraal medewerker. Sindsdien verdiept ze zich in diverse topics m.b.t. de veterinaire volksgezondheid, waaronder onder andere ook de problematiek van berengeur. Meer specifiek is Dr. Hemeryck nauw betrokken bij een project over de valorisatie van vlees met berengeur en de ontwikkeling van een nieuwe methode voor de vroege detectie van berengeur aan de slachtlijn. 

Sponsor